ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය ��������������� ������, ������������������ ������, ���������������,��������������� ������

��������������� ������, ������������������ ������, ���������������,��������������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close