ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය ������������������������ ��������������� ���������

������������������������ ��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close