දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා ������������ ��������������� 1

������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close