භාවනාවමෛත්‍රී ��������������� ��������������� ��������� ������������������������ ���������

��������������� ��������������� ��������� ������������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close