විනය ��������� ������������������������������ ��������������� 2

��������� ������������������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close