ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකකර්ම විපාක තීරණය වීම ��������������� ��������������� ������������������������ ��������� 1

��������������� ��������������� ������������������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close