ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකකර්ම විපාක තීරණය වීම ��������������� ��������������� ������������������������ ���������

��������������� ��������������� ������������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close