පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්හේතු ඵල ��������� ��������������� ��������� ������������������

��������� ��������������� ��������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close