පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්හේතු ඵල ������������ ������������ ���������������

������������ ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close