නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මපංච ඉන්ද්‍රිය ������ ��������������������������� ��������������������� 4

������ ��������������������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close