නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මපංච ඉන්ද්‍රිය ��������������������� - ������������������������ 1

��������������������� - ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close