නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම ������������ ��������������������������� ������������������

������������ ��������������������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close