පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ��������������������� ���������

��������������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close