පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ��������������� -���������������

��������������� -��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close