පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ��������������� ��������������������� ���������������������

��������������� ��������������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close