පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ������������������������ ��������������� - ������������������ ��������������� ���������������

������������������������ ��������������� - ������������������ ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close