පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ��������� ��������������� ������������ ��������������������������������� ������������������������

��������� ��������������� ������������ ��������������������������������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close