පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ������������������ ������������ ��������� ������������ ��������� ������������

������������������ ������������ ��������� ������������ ��������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close