පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් ��������������������� ��������� ��������������������� ��������� ������������ ������������ ���������������

��������������������� ��������� ��������������������� ��������� ������������ ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close