පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් ������������������������ ��������������������� ������ ��������� 1

������������������������ ��������������������� ������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close