පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් ������������������������ ��������������������� ������ ���������

������������������������ ��������������������� ������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close