පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් ������ ��������������������� ������ ��������������������� 1

������ ��������������������� ������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close