පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්හේතු ඵල ������ ��������������� ������ ������������������

������ ��������������� ������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close