පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්හේතු ඵල ��������� ��������� ������ ��������� ��������� ���������

��������� ��������� ������ ��������� ��������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close