පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්හේතු ඵල ��������������������� ������������������ ������������

��������������������� ������������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close