පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්හේතු ඵල ��������������� ������������������ ������������������

��������������� ������������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close