පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්හේතු ඵල ������������ ��������� ���������������������

������������ ��������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close