පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්හේතු ඵල ��������� ��������� ������������������������

��������� ��������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close