පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්හේතු ඵල ��������������� ������������ ��������������� ���������������������

��������������� ������������ ��������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close