පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්හේතු ඵල ������������ ������������ ������������

������������ ������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close