පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්හේතු ඵල ������������ ��������������������������������������� - ��������������� ������

������������ ��������������������������������������� - ��������������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close