පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්හේතු ඵල ������������������ ���������

������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close