පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්හේතු ඵල ��������� ���������

��������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close