පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්හේතු ඵල ������������ ��������������� ������������ ������������

������������ ��������������� ������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close