පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්හේතු ඵල ��������� ������������������ ������������������ ���������������

��������� ������������������ ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close