පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්හේතු ඵල ��������������� ������ ������ ��������������������������������� ��������� ���������������������

��������������� ������ ������ ��������������������������������� ��������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close