පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්ශිල්ප ශාස්ත්‍රභාෂා ��������������������������� ���������������

��������������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close