අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත විදි ��������������������������� ��������������� ��������������������������������� 1

��������������������������� ��������������� ��������������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close