පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්ශිල්ප ශාස්ත්‍රභාෂා ������������������ - ���������������������

������������������ - ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close