අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත විදි ������������������ ��������������������� 2

������������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close