අභිධර්මයචිත්තයසිතභවංග සිත ��������������������� ������������������������������ 8

��������������������� ������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close