අභිධර්මයචිත්තයසිතභවංග සිත ������������ ������������������ 1

������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close