අභිධර්මයචිත්තයසිතභවංග සිත ��������� ������������������������ ������������������������ ������ ��������������������� 2

��������� ������������������������ ������������������������ ������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close