අභිධර්මයචිත්තයසිතභවංග සිත ��������� ������������������ ��������� ���������������

��������� ������������������ ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close