අභිධර්මයචිත්තයසිතභවංග සිත ��������������������� ������������������ ��������������� ��������������������������� ��������������� ������������������������ 21

��������������������� ������������������ ��������������� ��������������������������� ��������������� ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close