අභිධර්මයචිත්තයසිතභවංග සිත ��������� ��������������������������� ��������������������� ��������������������� ������ 3

��������� ��������������������������� ��������������������� ��������������������� ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close