අභිධර්මයචිත්තයසිතභවංග සිත ��������������������� ��������������������������� ������������������������ ������������������ 2

��������������������� ��������������������������� ������������������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close