ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය ��������� ������������������������ ������������������ ���������������

��������� ������������������������ ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close