භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ������ ��������������������������� ������������������ ������ ��������������� 2

������ ��������������������������� ������������������ ������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close