භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������������� ������������ ��������� ��������� 2

��������������� ������������ ��������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close