භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ක්ෂනයකින් හිත විහිදී නොයෑම

ක්ෂනයකින් හිත විහිදී නොයෑම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close