භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������������������������� ��������� ������������������ ��������������� 1

��������������������������� ��������� ������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close